شاخصه های جامعه ی رشد یافته در سوره ی مبارک توبه

17 12 2022 860843 شناسه:
نویسنده: نصرالله زرین کلاه
چکیده:
          یکی از مهم ترین مسائل امروز بشر،شناخت مؤلفه های ضروری حیات اجتماعی است که در سایه‌ی تحقق آنها زمینه‌ی رشد و تعالی انسان و جوامع انسانی فراهم آید.قرآن کریم به عنوان کتاب هدایت انسان علاوه بر حیات و سعادت فردی به ساحت اجتماعی انسان و حیات و سعادت جمعی وی نیز توجه داشته است.از این رو با مراجعه به آیات قرآن،مؤلفه های جامعه‌ی توسعه یافته‌ی دینی قابل استخراج و استنباط است. با توجه به اینکه سوره‌ی مبارک توبه در سال پایانی هجرت پیامبر عظیم‌الشأن اسلام(ص) نازل شده و بنا به قولی ،آخرین سوره ی نازل شده‌ی قرآن است لذا مشتمل بر آیاتی است که به شاخصه های جامعه‌ی رشد یافته اشاره دارند. نویسنده در این اثر مؤلفه های جامعه ی رشدیافته را در سه بخش فرهنگی،سیاسی و اقتصادی و با رویکرد ایجابی،سلبی به تفصیل بحث کرده است. دست آوردی که از این پژوهش حاصل شده را به شکل کوتاه می توان این گونه گفت که قرآن کریم به جزء جزء حرکات و سکنات مردم جامعه توجه دارد و به تمام مسائل روحی روانی انسان دقت می کند.هدف از این تحقیق دست یابی به مؤلفه های قرآنی برای تحقق یک جامعه‌ی مطلوب دینی است. روش کار این اثر به صورت توصیفی تحلیلی است و اطلاعات لازم آن به شیوه‌ی کتابخانه ای و مطالعه‌ی اسنادِ موجود، می باشد. مؤلفه های لازم برای دست یابی به جامعه ی رشد یافته از منظر قرآن، ۱)فراگیری عمیق دانش۲)تقوای الهی۳)مشارکت مردم در چهارچوب نظام ولایی۴)تقوای سیاسی۵)پرداخت زکات و... است. واژگان کلیدی : شاخص، جامعه، جامعه رشد یافته، فرهنگ، اقتصاد و سوره توبه