نقد و بررسی برهان وجودی آنسلم و برهان صدیقین

16 12 2021 128247 شناسه:
نویسنده: مهدی محمدی
چکیده:
موضوع رساله مذکور که موسوم به برهان وجودی آنسلم و برهان صدیقین می‌باشد مشتمل بر پنج فصل می‌باشد که بعد از بیان نکاتی که در قالب روش و ابزار تحقیق و تاریخچه مختصری در مورد موضوع به ترتیب ذیل می‌باشد؛