نسبیت معرفت دینی (از دیدگاه دکتر سروش و آیت الله جوادی آملی)

16 12 2021 128193 شناسه:
نویسنده: هاجر بردبار
چکیده:
این پژوهش مشتمل بر چهار فصل است که فصل اول آن کلیات، به بحث‌های اساسی مثل تعریف معرفت دینی، قلمرو آن و مباحثی که به آن مربوط می‌شده مثل شکاکیت، هرمنوتیک، نشانه‌شناسی پرداخته شده است، در ادامه فصل دوم،